Rusko “diplomaticky” útočí na Českou Republiku

26. 7. 2023 0 Od Jan Novák
0
0

Rating: 3.5 out of 5.

České úřady se zapojují do „destruktivních zahraničně politických akcí“ místo toho, aby řešily chronické problémy země si prohlásilo ruské ministerstvo zahraničí.

Rusko, které již déle než rok vede extrémě brutální a krvavou válečnou agresi vůči s ním sousedící Ukrajině, uvedlo toto v „české“ části zprávy ministerstva zahraničí o dodržování lidských práv.

Praha reagovala připomenutím ruského chování a válečné zločiny Ruska na Ukrajině.Zprávu o dodržování lidských práv v Česku si vydalo ruské ministerstvo zahraničí pod vedením Sergeje Lavrova 30. května.„Chronické problémy Česka: neunášíme děti, nebombardujeme nemocnice a neokupujeme sousední země,“ odpověděla česká diplomacie a doporučila Moskvě „vypadnout“ z Ukrajiny, kterou Rusko vojensky napadlo před 517ti dny.

Mezinárodní trestní soud v haagu také na Vladimira Putina vydal zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí do Ruska. Ruská zpráva tvrdí, že v Česku budí kritiku fungování veřejných médií a „znepokojení“ vyvolává také stav svobody slova. Na sociálních sítích ruské ministerstvo zveřejnilo zprávu právě v den, kdy ruská generální prokuratura označila za „nežádoucí“ ruskou televizi Dožď jako další z dlouhé řady nezávislých médií, které v Rusku bylo zakázáno. Ruská diplomacie se také zmiňuje o kritice mezinárodních organizací na ochranu lidských práv, pokud jde o rasistické předsudky a rasisticky motivované útoky „proti muslimům, Romům, Židům, migrantům a aktivistům národnostních menšin“.

Rusko představuje následující desetiletí bezpečnostní hrozbu, řekl ministr Lipavský.

Kritizována je podle Moskvy i česká justice, postavení žen či problematika domácího násilí.
Problémy má prý Česko podle Moskvy i při ochraně práv dětí, zejména pokud jde o rozšířené vykořisťování a sexuální zneužívání

Росія «дипломатично» атакує Чехію

  • Ілюстративне фото

У російському звіті стверджується, що функціонування громадських ЗМІ в Чехії викликає критику, а стан свободи слова також викликає “занепокоєння”.

Російське міністерство опублікувало повідомлення в соцмережах того самого дня, коли Генпрокуратура Росії визнала «небажаним» російський телеканал «Дождь», ще один у довгій низці незалежних ЗМІ, заборонених у Росії.

Російська дипломатія також посилається на критику міжнародних правозахисних організацій щодо расистських упереджень і расово мотивованих нападів “на мусульман, ромів, євреїв, мігрантів і активістів національних меншин”.

Міністр Ліпавський заявив, що Росія становить загрозу безпеці на наступне десятиліття

За словами Москви, також критикують чеську систему правосуддя, становище жінок і проблему домашнього насильства.
За словами Москви, Чехія також має проблеми із захистом прав дітей, особливо коли йдеть

Russia is “diplomatically” attacking the Czech Republic

  • (Ilustration photo)

Czech authorities are engaging in “destructive foreign political actions” instead of solving the country’s chronic problems, the Russian Foreign Ministry has claimed.

Russia, which has been waging an extremely brutal and bloody military aggression against its neighboring Ukraine for more than a year, stated this in the “Czech” part of the State Department’s report on human rights compliance.

Prague responded by recalling Russia’s behavior and war crimes in Ukraine. On May 30, the Russian Foreign Ministry under the leadership of Sergei Lavrov issued a report on the observance of human rights in the Czech Republic. “Chronic problems of the Czech Republic: we do not kidnap children, we do not bomb hospitals and we do not occupy neighboring countries,” answered diplomacy and advised Moscow to “get out” of Ukraine, which Russia invaded militarily 517 days ago.

The International Criminal Court in The Hague also issued an arrest warrant for Vladimir Putin due to the abduction of Ukrainian children to Russia. The Russian report claims that the functioning of the public media in the Czech Republic arouses criticism, and the state of freedom of speech also causes “concern”. The Russian ministry posted the message on social media on the same day that Russia’s Prosecutor General’s Office labeled as “undesirable” Russian TV station Dozhd, another in a long line of independent media outlets banned in Russia. Russian diplomacy also refers to the criticism of international human rights organizations regarding racist prejudices and racially motivated attacks “against Muslims, Roma, Jews, migrants and activists of national minorities”.

Russia represents a security threat for the next decade, said Minister Lipavský.

According to Moscow, the Czech justice system, the position of women and the issue of domestic violence are also criticized.
According to Moscow, the Czech Republic also has problems in protecting the rights of children, especially when it comes to widespread exploitation and sexual abuse.